Kako smo z mladimi soustvarjali leto 2022

Palaca-Cukrarna_spletna-scaled[1]

Leto 2022 je pri Mladih zmajih postreglo s pisano paleto aktivnosti, dogodkov in uspešno izpeljanih projektov. Najpomembnejši dosežek preteklega leta je zagotovo sprejetje našega predloga s strani Mestne občine Ljubljana, da se v Palači Cukrarna, stanovanjskem delu nekdanje tovarne sladkorja, vzpostavi osrednji Center mladih Ljubljana.

Prihodnost je svetla – v Ljubljani nastaja osrednji mladinski center

V sodelovanju z Uradom za mladino MOL v sklopu Strategije za mlade 2016–2025 pripravljamo novo programsko in arhitekturno zasnovo Centra mladih Ljubljana v palači Cukrarna. Oblikovanje programskega koncepta in razvoj programov v CML vodi JZ Mladi zmaji na inkluziven način – v dialogu z mladimi, v posvetu z deležniki in v vključevanju različnih skupin pri soočanju s sodobnimi izzivi, ki od nas zahtevajo inovativne rešitve. V letu 2022 smo organizirali 3 posvete za zainteresirane deležnike:

 • Posvet z mladimi in zainteresiranimi deležniki, 8. 4. 2022
 • Posvet “Sanjaj svoje mesto”, 1. 9. 2022
 • Strokovni posvet o programu za duševno zdravje, 15. 2. 2022.
Palaca-Cukrarna_spletna-scaled[1]

Obseg programa in obisk v letu 2022

V letu 2022 smo izvedli 3.374 različnih aktivnosti, skupaj 11.264 ur programa, ki se ga je udeležilo okoli 3.616 različnih obiskovalcev in dodatno še 76 prostovoljcev, ki so opravili 33.633 obiskov aktivnosti. V letu 2022 beležimo za 22 % več obiskov programov v primerjavi z letom 2021. V največji meri je to posledica večje dostopnosti in odprtosti dnevnih centrov v letu 2022 v primerjavi z letom poprej ter vrnitve normalnega življenja po ukrepih zaradi epidemije in s tem povezano večjo sproščenostjo mladih in celotne družbe pri druženju. Kaže tudi na ustrezne prilagoditve programa potrebam mladih.

Starost obiskovalcev programov Mladih zmajev

Z večjo odprtostjo dnevnih centrov se je v letu 2022 pričakovano znova povečal delež osnovnošolcev 13–15 let, ki so skupaj s starostno skupino starih 10–12 let najbolj pogosti obiskovalci dnevnih centrov in prispevajo največji delež obiskov programov Mladih zmajev. V letu 2022 so 42 % obiskov opravili mladi med 15 in 29 let.

Dnevni centri

V letu 2022 smo prvič po pojavu koronavirusa realizirali načrtovani obseg odprtosti dnevnih centrov brez krajšanja ali odpovedi obratovanja.

Dnevni centri četrtnih mladinskih centrov so bili v letu 2022 odprti 5.745 ur oz. skupaj 1.184 dni (2021: 4.656 ur oz. 1.000 dni; 2020: 4.057 ur oz. 880 dni; 2019: 5.407 ur oz. 1.130 dni).

Dnevni centri v okviru 4 četrtnih mladinskih centrov so bili v l. 2022 odprti:

Terensko ulično delo

Svoje poslanstvo opravljamo tudi na prostem, predvsem na javnih površinah Ljubljane. Za delo na terenu imamo posebno enoto Uličnih zmajev, ki izvaja mladinsko ulično delo. Ulični zmaji delujejo na lokacijah v četrtnih skupnostih Posavje, Golovec, Šmarna Gora in Vič ter v soseski Celovški dvori, kjer se družijo z mladimi (10–29 let) in z njimi izvajajo delavnice, dogodke, zbirajo ideje, iniciative, sočasno pa poteka še promocija programov in prostorov Mladih zmajev. V lanskem letu smo vzpostavili sodelovanje z različnimi organizacijami, ki delujejo na območju AKC Metelkova z namenom izboljšanja programa za mlade na omenjeni lokaciji.

Pomanjkanje prostorov za mlade v Ljubljani rešujemo tudi z mobilnim mladinskim centrom Ljuba in Drago, s katerim smo v letu 2022 na tedenski ravni obiskovali ČS Sostro in ČS Šentvid, ter s skupnostnim centrom Borc v Kašlju.

V sklopu otvoritve prenovljene infrastrukture na Cesti španskih borcev smo v marcu skupaj z Mestno občino Ljubljana pripravili dogodek s predstavitvijo skupnostnega centra Borc širši mestni skupnosti. Glavni namen dogodka je bilo ulično druženje in praznovanje novih konceptov v začasnih družabnih prostorih. Skozi vse leto je na Borcu potekal tudi program, ki je nastal kot solidarnostni projekt (financiran s strani Evropske unije preko programa Evropska solidarnostna enota), imenovan Borc živi.

Mlade povezujemo tudi digitalno

Še naprej deluje tudi naš digitalni mladinski center DigiMC na platformi Discord, na katerem aktivnosti v največji meri vodijo mladi. Fasilitacija s strani mladih je v lanskem letu znašala 39 %. Najbolj aktivno je v letu 2022 živela Svetovalnica, kjer je delovala študentka s 4 prostovoljci ob mentorski podpori.

Mladi aktivno soustvarjajo program Mladih zmajev

V letu 2022 smo zabeležili 41 mladinskih pobud. Mladinske pobude so celoletni inštrument, ki našim mladim uporabnikom omogoča soustvarjanje programa mladinskih centrov. Mladi zmaji poskrbimo za mentorstvo koordinatorja, prostor, potrebno opremo in finančno podporo. Med pobudami je svoje mesto našel tudi kratki film Umetnost izbire, ki so ga pripravili mladi v ČMC Šiška.

Skozi vse leto smo pripravili tudi preko 20 Ad hoc projektov. To so projekti, kje koordinatorji glede na prepoznane potrebe in/ali na pobudo mlade osebe ali skupine pripravijo projekt. To je fleksibilni del programa mladinskih centrov, kar omogoča upoštevanje aktualnih potreb mladih.

Večletni program zavoda

Mestni inkubator

Že šesto sezono je potekal program za uresničevanje idej mladih – Mestni inkubator, preko katerega podpiramo mlade od 18 do 29 let, ki s svojimi idejami in projekti izboljšujejo kakovost življenja in prispevajo v skupnost. Svoje mesto je v sezoni 2021/2022 znotraj Mestnega inkubatorja našlo 14 navdušujočih projektov. V sezoni 2022/2023 se je v program uvrstilo 10 projektnih načrtov.

Radio Eter vpisan v razvid medijev

V marcu je Radio Eter z vpisom v razvid medijev tudi uradno začel delovati kot produkt strukturne in vizualne transformacije predhodnega medija, Radia Basement. Njegova osrednja funkcija je mobilizacija in integracija mladih prek ustvarjanja izobraževalnega in razvedrilnega radijskega programa. Medij deluje po principu mladi za mlade, saj program in vsebine pripravlja skupina mladih novinark in novinarjev, poznavalcev kulture in glasbe, ki s svojimi oddajami gradijo dialog z mladimi in prakticirajo radio kot orodje za manifestiranje kulture mladih in spodbujanje koherentnosti mladih v skupnosti. S svojo vsebino pokrivajo štiri pomembna področja: glasbo, kulturo, družbeno-politični položaj in življenje mladih.

Mladim v podporo preko psihosocialnega svetovanja

Ekipa za mobilno psihosocialno svetovanje je v letu 2022 izvedla 96 aktivnosti, od tega 48 individualnih razbremenilnih pogovorov z mladimi, 32 podpornih pogovorov oziroma svetovanj mladinskim delavcem, 12 intervizij (s koordinatorji mladinskih centrov, ulično ekipo in 1 v sklopu izobraževanja Mladinsko za lajf), 4 krizne intervencije ob samomorilnem vedenju, spolni zlorabi in v situaciji brezdomnega mladostnika.

V sobi “Svetovalnica” digitalnega mladinskega centra DigiMC je bilo v letu 2022 izvedenih 121 aktivnosti, na katerih smo zabeležili 361 obiskov mladih, opravljenih je bilo 167 ur fasilitacije mladih. Poleg tega je bilo opravljenih še 11 intervizij s prostovoljci znotraj svetovalnice, 2 kviza na temo duševnega zdravja in 3 vsebinski sestanki namenjeni razvoju svetovalnice in posodobitvi programa.

Izpeljali smo četrto konferenco o duševnem zdravju mladih Mladost (je) ni norost, ki je naslavljala temo vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov oz. kontakta. Izvedena je bila v partnerstvu z nacionalno agencijo Movit – Zavod za razvoj mobilnosti mladih.

Ulična umetnost dobiva nove oblike

TAM-TAM-ovo Ulično galerijo in z njo 30 umetniških del, interpretacij sedanjosti, ki spodbujajo k ozaveščanju trenutnega stanja ali razmišljanja o trenutku in kraju smo v letu 2022 ponesli v druge kraje po Sloveniji. S projektom “Z Vegove, z ljubeznijo” smo rezultate celoletnega ustvarjanja delili z mladimi v Centru za mlade Domžale, v Mladinskem centru Litija in v Mladinskem centru Zagorje ob Savi. Na ta način smo obeleževali Evropsko leto mladih in zagotavljali vidnost participaciji mladih.

Na območju Špice že 2 leti živi projekt Zgodbe iz govorilnic in Portal 2-7-7-7-8. Stare telefonske govorilnice smo nadciklirali in jih spremenili v uporabne urbane prostore, kjer se srečujeta kultura in bibliotekarstvo. Trije mladi umetniki Tom, Maruša in Lene so v eni izmed govorilnic zaznali potencial razstavnega prostora in razvili koncept galerije. V letu 2022 so v sodelovanju z drugimi mladimi umetniki pripravili 6 razstav. Sodelujoči mladi so ob koncu leta za projekt Zgodbe iz govorilnic in Portal pripravili prvi zin Mladih zmajev, v katerem so predstavljeni vsi mladi umetniki, ki so pri projektu sodelovali in razstavljali v letih 2021 in 2022.

Voditeljstvo, ki temelji na sočutju

Projekt, ki poteka na pobudo direktorice Ksenje Perko, je v letu 2022 v ospredje postavil sočutje, in z njim sodelovalne načine voditeljstva in delovanja. Voditeljstvo kot gostiteljstvo, s spretnostmi poslušanja in moderatorskih veščin, z upoštevanjem intuicije in stabilnimi viri. Sočutje, ki je temelj sodelovanja, ljubezni in dialoga, je temeljna vrednota, ki nas vodi v naslednje korake. V projekt smo vključili voditelje iz mladinskega sektorja in mladinske delavce. Rezultati so razglednice, plakat in je delovni zvezek za refleksijo namenjen mladim, mladinskim delavcem in širši javnosti.

Program Mladih zmajev bogatijo mednarodni projekti in aktivnosti

Leto 2022 je zopet omogočilo več mednarodnega udejstvovanja – Mladi zmaji smo bili aktivni znotraj programov Erasmus+, Evropska solidarnostna enota, Evropa za državljane in drugih. Med drugim smo gostili Evropsko živo knjižnico v ČMC Črnuče, trening mladinskih delavcev Digitalno mladinsko delo 2.0 in obisk mladih javnih uslužbencev iz Amsterdama. Dobre prakse dela z mladimi smo predstavili na mednarodnem srečanju “European Academy on Youth Work” v Kranjski Gori in na konferenci InterCity Youth v Ljubljani. Pet mladih se je z vodjo v septembru udeležilo mladinske izmenjave Push your limits na Nizozemskem.

Prostovoljstvo dojemamo kot dragoceno vrednoto

V letu 2022 smo skupno zabeležili 3.892 ur prostovoljstva. V zavod je bilo vključenih 70 prostovoljcev in praktikantov. Opravili so 3.142,5 ur prostovoljskega dela. Poleg tega je bilo vključenih tudi 6 mednarodnih prostovoljcev in praktikantov, ki so opravili 749,5 ur prostovoljskega dela. Na natečaj Naj mentor prostovoljcem v letu 2021 v okviru Slovenske filantropije smo prijavili sodelavca Nejca Benčiča. Nejc je prejel naziv za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu.

Na spletni strani je na voljo tudi LETNO POROČILO 2022, kjer so naši dosežki in premiki preteklega leta še podrobneje opisani in razvrščeni v 4 ključne področja oziroma stebre dela: delo z mladimi, strokovni razvoj, mreženje in učinkovito poslovanje.

 • Datum
  Sobota, 4. 3. 2023
 • Avtorji
  Nina Rozman, Marko Taljan
 • Foto
  Nik Rovan, Jon Žagar
 • Grafike
  Sanja Žagar, Alenka Oblak
 • Oznake
  #mladizmaji, #mladinskodelo, #dosežki, #poročilo, #letnipregled, #leto2022

Podobne novice

Mladost (je) ni norost 2023 - Skrbim zase, poskrbim za vse

Mladi zmaji v soorganizaciji z Nacionalno agencijo MOVIT – Zavodom za razvoj mobilnosti mladih in podporo Zavarovalnice Sava pripravljamo že peto ...

mednarodno | duševno zdravje | stroka

26. 9. 2023 Maruška Kobe

Četrtni mladinski center Mladi zmaji Golovec je odprt!

Prejšnji torek, 19. septembra 2023 je potekala uradna otvoritev Četrtnega centra Golovec, po kateri je sledila otvoritev Mladih zmajev Golovec, ki ...

druženje | stroka

26. 9. 2023 Živa Mahkota

Medvrstniški sovražni govor: "Naj peče jezik, ne besede!"

V zadnjih letih smo še posebej med mladimi, priča porastu in hkrati večjemu zavedanju sovražnega govora. Medvrstniški sovražni govor je odraz ...

duševno zdravje | stroka

21. 9. 2023 Mladi zmaji v sodelovanju s Kotányi

Kolektiv Bastardi: Za dobra stara vremena

Na petek, 11. avgusta, se je v galeriji Portal 2-7-7-7-8 odprla nova razstava kolektiva Bastardi z imenom Za dobra stara vremena. Tokrat je ...

umetnost | stroka

18. 9. 2023 Maruša Uhan

Vse najboljše Mreža MaMa!

Mineva 18 let od ustanovitve nacionalne mrežne organizacije Zavod Mladinska mreža MAMA, katere ponosni člani smo od leta 2014 tudi Mladi zmaji. ...

stroka

15. 9. 2023 Marko Taljan

Mestni inkubator S07 E02

Ko tole pišemo, smo v vročici poletja, kar je za nas čas, ko v našem Mestnem inkubatorju pospešeno načrtujemo novo sezono programa za ...

razpisi | stroka

31. 8. 2023 Tadeja B. Atkins

Lenča Malec: Pokliči me nazaj

V petek, 7. julija, se je na Špici, v okviru galerije Portal 2-7-7-7-8, odprla nova razstava Lenče Malec: Pokliči me nazaj. Lenča Malec (1997) ...

umetnost | stroka

2. 8. 2023 Maruša Uhan

Podmladek Photobooth

Na petek, 26. maja, je galerija Portal 2-7-7-7-8 otvorila sezono razstav. V govorilnici se je predstavil umetniški kolektiv Podmladek, katerega ...

umetnost | stroka

26. 7. 2023 Maruša Uhan

Mladi zmaji za večjo prepoznavnost mladinskega dela

Na pozitivne učinke mladinskega dela je v mesecu maju opozarjala kampanja Odmev mladosti, ki je potekala v 34 krajih po Sloveniji. Mladi zmaji smo ...

stroka

15. 6. 2023 Barbara Rehar

Poročilo projekta Unmasking youth mental health

Objavljeno je poročilo o mladih in duševnem zdravju v času Covida 19. V poročilu so strnjene izkušnje mladih in njihovo razumevanje področja ...

mednarodno | duševno zdravje | stroka

9. 6. 2023 Živa Mahkota

Naši busi so mednarodne zvezde!

Naša avtobusa Borc ter Ljuba in Drago sta na pot zmajevskega mladinskega dela v zadnjih mesecih popeljala raznolike mednarodne goste. Na obisku so ...

mednarodno | razpisi | stroka

6. 6. 2023 Živa Mahkota

Sodelujte v raziskavi o E-prostovoljstvu

Prek projekta E-volunteering načrtujemo izboljšanje kakovosti dela organizacij za mlade na področju e-prostovoljstva, tako da zgradimo njihove ...

mednarodno | prostovoljstvo | stroka

26. 5. 2023 Maja M. Gašperšič

 • Mestna občina Ljubljana
 • Zelena prestolnica Evrope
 • Mesto literature
 • Urad RS za mladino
 • Movit - Zavod za razvoj mobilnosti mladih
 • Zavarovalnica Sava
 • Mreža MC LJ

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje