Kako smo z mladimi soustvarjali leto 2022

Palaca-Cukrarna_spletna-scaled[1]

Leto 2022 je pri Mladih zmajih postreglo s pisano paleto aktivnosti, dogodkov in uspešno izpeljanih projektov. Najpomembnejši dosežek preteklega leta je zagotovo sprejetje našega predloga s strani Mestne občine Ljubljana, da se v Palači Cukrarna, stanovanjskem delu nekdanje tovarne sladkorja, vzpostavi osrednji Center mladih Ljubljana.

Prihodnost je svetla – v Ljubljani nastaja osrednji mladinski center

V sodelovanju z Uradom za mladino MOL v sklopu Strategije za mlade 2016–2025 pripravljamo novo programsko in arhitekturno zasnovo Centra mladih Ljubljana v palači Cukrarna. Oblikovanje programskega koncepta in razvoj programov v CML vodi JZ Mladi zmaji na inkluziven način – v dialogu z mladimi, v posvetu z deležniki in v vključevanju različnih skupin pri soočanju s sodobnimi izzivi, ki od nas zahtevajo inovativne rešitve. V letu 2022 smo organizirali 3 posvete za zainteresirane deležnike:

 • Posvet z mladimi in zainteresiranimi deležniki, 8. 4. 2022
 • Posvet “Sanjaj svoje mesto”, 1. 9. 2022
 • Strokovni posvet o programu za duševno zdravje, 15. 2. 2022.
Palaca-Cukrarna_spletna-scaled[1]

Obseg programa in obisk v letu 2022

V letu 2022 smo izvedli 3.374 različnih aktivnosti, skupaj 11.264 ur programa, ki se ga je udeležilo okoli 3.616 različnih obiskovalcev in dodatno še 76 prostovoljcev, ki so opravili 33.633 obiskov aktivnosti. V letu 2022 beležimo za 22 % več obiskov programov v primerjavi z letom 2021. V največji meri je to posledica večje dostopnosti in odprtosti dnevnih centrov v letu 2022 v primerjavi z letom poprej ter vrnitve normalnega življenja po ukrepih zaradi epidemije in s tem povezano večjo sproščenostjo mladih in celotne družbe pri druženju. Kaže tudi na ustrezne prilagoditve programa potrebam mladih.

Starost obiskovalcev programov Mladih zmajev

Z večjo odprtostjo dnevnih centrov se je v letu 2022 pričakovano znova povečal delež osnovnošolcev 13–15 let, ki so skupaj s starostno skupino starih 10–12 let najbolj pogosti obiskovalci dnevnih centrov in prispevajo največji delež obiskov programov Mladih zmajev. V letu 2022 so 42 % obiskov opravili mladi med 15 in 29 let.

Dnevni centri

V letu 2022 smo prvič po pojavu koronavirusa realizirali načrtovani obseg odprtosti dnevnih centrov brez krajšanja ali odpovedi obratovanja.

Dnevni centri četrtnih mladinskih centrov so bili v letu 2022 odprti 5.745 ur oz. skupaj 1.184 dni (2021: 4.656 ur oz. 1.000 dni; 2020: 4.057 ur oz. 880 dni; 2019: 5.407 ur oz. 1.130 dni).

Dnevni centri v okviru 4 četrtnih mladinskih centrov so bili v l. 2022 odprti:

Terensko ulično delo

Svoje poslanstvo opravljamo tudi na prostem, predvsem na javnih površinah Ljubljane. Za delo na terenu imamo posebno enoto Uličnih zmajev, ki izvaja mladinsko ulično delo. Ulični zmaji delujejo na lokacijah v četrtnih skupnostih Posavje, Golovec, Šmarna Gora in Vič ter v soseski Celovški dvori, kjer se družijo z mladimi (10–29 let) in z njimi izvajajo delavnice, dogodke, zbirajo ideje, iniciative, sočasno pa poteka še promocija programov in prostorov Mladih zmajev. V lanskem letu smo vzpostavili sodelovanje z različnimi organizacijami, ki delujejo na območju AKC Metelkova z namenom izboljšanja programa za mlade na omenjeni lokaciji.

Pomanjkanje prostorov za mlade v Ljubljani rešujemo tudi z mobilnim mladinskim centrom Ljuba in Drago, s katerim smo v letu 2022 na tedenski ravni obiskovali ČS Sostro in ČS Šentvid, ter s skupnostnim centrom Borc v Kašlju.

V sklopu otvoritve prenovljene infrastrukture na Cesti španskih borcev smo v marcu skupaj z Mestno občino Ljubljana pripravili dogodek s predstavitvijo skupnostnega centra Borc širši mestni skupnosti. Glavni namen dogodka je bilo ulično druženje in praznovanje novih konceptov v začasnih družabnih prostorih. Skozi vse leto je na Borcu potekal tudi program, ki je nastal kot solidarnostni projekt (financiran s strani Evropske unije preko programa Evropska solidarnostna enota), imenovan Borc živi.

Mlade povezujemo tudi digitalno

Še naprej deluje tudi naš digitalni mladinski center DigiMC na platformi Discord, na katerem aktivnosti v največji meri vodijo mladi. Fasilitacija s strani mladih je v lanskem letu znašala 39 %. Najbolj aktivno je v letu 2022 živela Svetovalnica, kjer je delovala študentka s 4 prostovoljci ob mentorski podpori.

Mladi aktivno soustvarjajo program Mladih zmajev

V letu 2022 smo zabeležili 41 mladinskih pobud. Mladinske pobude so celoletni inštrument, ki našim mladim uporabnikom omogoča soustvarjanje programa mladinskih centrov. Mladi zmaji poskrbimo za mentorstvo koordinatorja, prostor, potrebno opremo in finančno podporo. Med pobudami je svoje mesto našel tudi kratki film Umetnost izbire, ki so ga pripravili mladi v ČMC Šiška.

Skozi vse leto smo pripravili tudi preko 20 Ad hoc projektov. To so projekti, kje koordinatorji glede na prepoznane potrebe in/ali na pobudo mlade osebe ali skupine pripravijo projekt. To je fleksibilni del programa mladinskih centrov, kar omogoča upoštevanje aktualnih potreb mladih.

Večletni program zavoda

Mestni inkubator

Že šesto sezono je potekal program za uresničevanje idej mladih – Mestni inkubator, preko katerega podpiramo mlade od 18 do 29 let, ki s svojimi idejami in projekti izboljšujejo kakovost življenja in prispevajo v skupnost. Svoje mesto je v sezoni 2021/2022 znotraj Mestnega inkubatorja našlo 14 navdušujočih projektov. V sezoni 2022/2023 se je v program uvrstilo 10 projektnih načrtov.

Radio Eter vpisan v razvid medijev

V marcu je Radio Eter z vpisom v razvid medijev tudi uradno začel delovati kot produkt strukturne in vizualne transformacije predhodnega medija, Radia Basement. Njegova osrednja funkcija je mobilizacija in integracija mladih prek ustvarjanja izobraževalnega in razvedrilnega radijskega programa. Medij deluje po principu mladi za mlade, saj program in vsebine pripravlja skupina mladih novinark in novinarjev, poznavalcev kulture in glasbe, ki s svojimi oddajami gradijo dialog z mladimi in prakticirajo radio kot orodje za manifestiranje kulture mladih in spodbujanje koherentnosti mladih v skupnosti. S svojo vsebino pokrivajo štiri pomembna področja: glasbo, kulturo, družbeno-politični položaj in življenje mladih.

Mladim v podporo preko psihosocialnega svetovanja

Ekipa za mobilno psihosocialno svetovanje je v letu 2022 izvedla 96 aktivnosti, od tega 48 individualnih razbremenilnih pogovorov z mladimi, 32 podpornih pogovorov oziroma svetovanj mladinskim delavcem, 12 intervizij (s koordinatorji mladinskih centrov, ulično ekipo in 1 v sklopu izobraževanja Mladinsko za lajf), 4 krizne intervencije ob samomorilnem vedenju, spolni zlorabi in v situaciji brezdomnega mladostnika.

V sobi “Svetovalnica” digitalnega mladinskega centra DigiMC je bilo v letu 2022 izvedenih 121 aktivnosti, na katerih smo zabeležili 361 obiskov mladih, opravljenih je bilo 167 ur fasilitacije mladih. Poleg tega je bilo opravljenih še 11 intervizij s prostovoljci znotraj svetovalnice, 2 kviza na temo duševnega zdravja in 3 vsebinski sestanki namenjeni razvoju svetovalnice in posodobitvi programa.

Izpeljali smo četrto konferenco o duševnem zdravju mladih Mladost (je) ni norost, ki je naslavljala temo vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov oz. kontakta. Izvedena je bila v partnerstvu z nacionalno agencijo Movit – Zavod za razvoj mobilnosti mladih.

Ulična umetnost dobiva nove oblike

TAM-TAM-ovo Ulično galerijo in z njo 30 umetniških del, interpretacij sedanjosti, ki spodbujajo k ozaveščanju trenutnega stanja ali razmišljanja o trenutku in kraju smo v letu 2022 ponesli v druge kraje po Sloveniji. S projektom “Z Vegove, z ljubeznijo” smo rezultate celoletnega ustvarjanja delili z mladimi v Centru za mlade Domžale, v Mladinskem centru Litija in v Mladinskem centru Zagorje ob Savi. Na ta način smo obeleževali Evropsko leto mladih in zagotavljali vidnost participaciji mladih.

Na območju Špice že 2 leti živi projekt Zgodbe iz govorilnic in Portal 2-7-7-7-8. Stare telefonske govorilnice smo nadciklirali in jih spremenili v uporabne urbane prostore, kjer se srečujeta kultura in bibliotekarstvo. Trije mladi umetniki Tom, Maruša in Lene so v eni izmed govorilnic zaznali potencial razstavnega prostora in razvili koncept galerije. V letu 2022 so v sodelovanju z drugimi mladimi umetniki pripravili 6 razstav. Sodelujoči mladi so ob koncu leta za projekt Zgodbe iz govorilnic in Portal pripravili prvi zin Mladih zmajev, v katerem so predstavljeni vsi mladi umetniki, ki so pri projektu sodelovali in razstavljali v letih 2021 in 2022.

Voditeljstvo, ki temelji na sočutju

Projekt, ki poteka na pobudo direktorice Ksenje Perko, je v letu 2022 v ospredje postavil sočutje, in z njim sodelovalne načine voditeljstva in delovanja. Voditeljstvo kot gostiteljstvo, s spretnostmi poslušanja in moderatorskih veščin, z upoštevanjem intuicije in stabilnimi viri. Sočutje, ki je temelj sodelovanja, ljubezni in dialoga, je temeljna vrednota, ki nas vodi v naslednje korake. V projekt smo vključili voditelje iz mladinskega sektorja in mladinske delavce. Rezultati so razglednice, plakat in je delovni zvezek za refleksijo namenjen mladim, mladinskim delavcem in širši javnosti.

Program Mladih zmajev bogatijo mednarodni projekti in aktivnosti

Leto 2022 je zopet omogočilo več mednarodnega udejstvovanja – Mladi zmaji smo bili aktivni znotraj programov Erasmus+, Evropska solidarnostna enota, Evropa za državljane in drugih. Med drugim smo gostili Evropsko živo knjižnico v ČMC Črnuče, trening mladinskih delavcev Digitalno mladinsko delo 2.0 in obisk mladih javnih uslužbencev iz Amsterdama. Dobre prakse dela z mladimi smo predstavili na mednarodnem srečanju “European Academy on Youth Work” v Kranjski Gori in na konferenci InterCity Youth v Ljubljani. Pet mladih se je z vodjo v septembru udeležilo mladinske izmenjave Push your limits na Nizozemskem.

Prostovoljstvo dojemamo kot dragoceno vrednoto

V letu 2022 smo skupno zabeležili 3.892 ur prostovoljstva. V zavod je bilo vključenih 70 prostovoljcev in praktikantov. Opravili so 3.142,5 ur prostovoljskega dela. Poleg tega je bilo vključenih tudi 6 mednarodnih prostovoljcev in praktikantov, ki so opravili 749,5 ur prostovoljskega dela. Na natečaj Naj mentor prostovoljcem v letu 2021 v okviru Slovenske filantropije smo prijavili sodelavca Nejca Benčiča. Nejc je prejel naziv za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu.

Na spletni strani je na voljo tudi LETNO POROČILO 2022, kjer so naši dosežki in premiki preteklega leta še podrobneje opisani in razvrščeni v 4 ključne področja oziroma stebre dela: delo z mladimi, strokovni razvoj, mreženje in učinkovito poslovanje.

 • Datum
  Sobota, 4. 3. 2023
 • Avtorji
  Nina Rozman, Marko Taljan
 • Foto
  Nik Rovan, Jon Žagar
 • Grafike
  Sanja Žagar, Alenka Oblak
 • Oznake
  #mladizmaji, #mladinskodelo, #dosežki, #poročilo, #letnipregled, #leto2022

Podobne novice

Dogodek ob izdaji ZINA

V petek, 20. januarja smo proslavili izid publikacije, ki zaznamuje konec drugega sklopa razstav in dvoletni obstoj galerije ter ponuja kronološki ...

umetnost | stroka

11. 2. 2023 Maruša Uhan

Na karierno pot z Mladimi zmaji

Zaključili smo karierni teden, ki ga vsako leto organiziramo članice mreže KROJ. Geslo letošnjega kariernega tedna »Ukroji si svojo prihodnost« ...

razpisi | stroka

18. 1. 2023 Barbara Rehar

Utrinki mednarodne konference Mladost (je) ni norost – v odnosih smo ljudje

V četrtek, 1.12.2022, smo Mladi zmaji v soorganizaciji z Nacionalno agencijo MOVIT – Zavodom za razvoj mobilnosti mladih izvedli že četrto ...

duševno zdravje | stroka

13. 12. 2022 Karin Bojc

Cuker na cuker – Palača Cukrarna

V soboto, 23. aprila smo v sodelovanju z Zavodom TiPovej organizirali posvet na temo Palače Cukrarna oz kako oplemenititi PROSTOR, VSEBINE in ...

stroka

29. 4. 2022 Maja M. Gašperšič

Po konferenci Mladost (je) ni norost – Moja misel ima še smisel?

V petek, 3. decembra 2021, smo Mladi zmaji organizirali tretjo mednarodno konferenco na temo duševnega zdravja mladih – Mladost (je) ni norost. ...

duševno zdravje | stroka

13. 12. 2021 Ema Špan

MESTNI INKUBATOR – šesta sezona vpisa v program Kaj je dobro in je lahko še boljše?

Šesta sezona vpisa v program Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ je tu. Vabimo mlade med 18 in 29 let, da uresničijo svoje ideje in ...

razpisi | stroka

12. 10. 2021 Kaja Vuk

Čestitke vsem Idejalistkam in Idejalistom, ki so uresničili svoje ideje

Program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ v Mestnem inkubatorju, je na zaključnem srečanju generacije 2020/2021 sredi junija, dvignil ...

stroka

1. 7. 2021 Kaja Vuk

Priznanje Mesta mestom, dobra praksa za trajnostni urbani razvoj

Naš projekt Preobrazbe avtobusa v mladinski center je ena izmed 15 dobrih praks trajnostnega urbanega razvoja, na razpisu Mesta >> ...

stroka

8. 4. 2021 Nina Centa

Pogled v leto 2020 – Kljub pandemiji izpolnili svoje poslanstvo v mestu

Leto 2020 si bomo vsi najbolj zapomnili po pandemiji, ki je korenito spremenila naša življenja saj je večji del leta naš vsakdan krojil nevidni ...

stroka

6. 4. 2021 Marko Taljan

Spoznajte Modni rastlinjak, Zvočni lišp, 3D Events in Pridiprave

V Mestnem inkubatorju ideje mladih spreminjamo v projekte in predstavljamo vam prve štiri iz letošnje generacije. Kam s svojimi modnimi oblačili, ...

stroka

6. 4. 2021 Kaja Vuk

Podpiramo pobudo dijakov Zahtevamo šolo

Mladi zmaji smo kot javni zavod za kakovostno preživljanje prostega časa mladih v MOL že v času prve epidemije soočeni z veliko omejitvijo ...

stroka

9. 2. 2021 Ksenja Perko

Po konferenci Mladost je-ni norost – ravnanje z negotovostjo

V petek, 4. decembra 2020, smo Mladi zmaji organizirali drugo mednarodno konferenco na temo duševnega zdravja mladih Mladost je-ni norost. Letošnje ...

duševno zdravje | stroka

10. 12. 2020 Maja Majcen

 • Mestna občina Ljubljana
 • Zelena prestolnica Evrope
 • Mesto literature
 • Urad RS za mladino
 • Mreža MC LJ

Dostopnost spletišča

 • Navigacija
  s tipkovnico

Bljižnjice s tipkovnico

 • Ctrl+U Prikaže možnosti dostopnosti
 • Ctrl+Alt+K Prikaže kazalo strani
 • Ctrl+Alt+V Skoči na glavno vsebino
 • Ctrl+Alt+D Vrne se na domačo stran
 • Esc Zapre pojavno okno / meni
 • Tab Premakne fokus na naslednji element
 • Shift+Tab Premakne fokus na prejšnji element
 • Enter Potrdi/klikne fokusiran element
 • Preslednica Označi/odznači potrditveno polje